رای به سایت :
61
محبوب
حوزه 183 شهید چمران
ناحیه مقاومت بسیج شهید بهشتی
چهارشنبه 29 شهريور 1396 -
جلسه مشترک حوزه 183و پایگاه هاحوزه
جلسه مشترک حوزه 183و پایگاه هاحوزه

جلسه مشترک با مسئولین سازندگی پایگاه های حوزه ١٨٣ دوشنبه ٢٠ دی ٩٥درحوزه شهیدچمران برگزارگردید
calendar
تاریخ : 1395/10/21 - 00:04
1
محبوب  
رای به خبر :