رای به سایت :
263
محبوب
حوزه 181 شهید باکری
ناحیه مقاومت بسیج شهید بهشتی
چهارشنبه 04 بهمن 1396 -

برگزاری جلسه قرارگاه جهادی-فرهنگی حوزه های 181 و 182
برگزاری جلسه قرارگاه جهادی-فرهنگی حوزه های 181 و 182

جلسه قرارگاه جهادی - فرهنگی حوزه 181 شهید مهدی باکری (بسیج برادران) و حوزه 182 فدک (بسیج خواهران) در روز دوشنبه مورخ 25 دی ماه 1396 برگزار گردید.

حوزه 181 شهید باکری 1396/10/26